0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

جدول مالیات حقوق سال 1402                                دانلود                               اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1402  دانلود

بخشنامه و جدول مالیات حقوق سال 1401                دانلود1        دانلود 2              اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1401   دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1400                  دانلود        اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1400    دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1399                دانلود   اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 99               دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1398                دانلود 

جدول مالیات حقوق سال 1397               دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1396                دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1395                دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1394                دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1393                دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1392               دانلود

جدول مالیات حقوق سال 1391               دانلود