0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

داستان کوتاه

جوان ثروتمند و عارف       تصویر                          چهار شنبه ، 25 دی 1398

جوان و دریاچه                تصویر                          سه شنبه ، 24 دی 1398

جوراب                          تصویر                         دو شنبه ، 23 دی 1398

توقع زیاد                        تصویر                        یک شنبه ، 22 دی 1398

ثروتمند                           تصویر                        شنبه ،‌ 21 دی 1398

تاجر و باغ                       تصویر                       پنج شنبه ، 19 دی 1398

کار تجاری                       تصویر                       سه شنبه ، 17 دی 1398

تحصیل در اروپا              تصویر                      دو شنبه ، 16 دی 1398

تحمیل زور به مردم          تصویر                      یک شنبه ، 15 دی 1398

دزد حرفه ایی                 تصویر                      شنبه ، 14 دی 1398

فریب                           تصویر                     پنج شنبه ،‌ 12 دی 1398

تصور کنید...                  تصویر                     چهار شنبه ، 11 دی 1398

مناقصه                         تصویر                     سه شنبه ، 10 دی 1398

متکبر                            تصویر                    دو شنبه ، 9 دی 1398

خواهر توست                  تصویر                    یک شنبه ، 8 دی 1398

مراحل تشرف                  تصویر                    شنبه ، 7 دی 1398

همسرم نبود !!!               تصویر                    پنج شنبه ، 5 دی 1398

کلاغ                               تصویر                   چهار شنبه ، 4 دی 1398

تقلا                                 تصویر                   سه شنبه ، 3 دی 1398

گوشی همراه                    تصویر                  دو شنبه ، 2 دی 1398

تو آدم نمیشی                    تصویر                  یک شنبه ، 1 دی 1398    

خواسته های دیگران           تصویر                  شنبه ، 30 آذر 1398

تور تفریحی پیرزن ها          تصویر                  پنج شنبه ، 28 آذر 1398

توکای پیر                        تصویر                  چهارشنبه ، 27 آذر 1398

پیرمرد                            تصویر                  یک شنبه ، 24 آذر 1398

پله های ترقی                    تصویر                   شنبه ، 23 آذر 1398

هیزم شکن و فرشته            تصویر                  پنج شنبه ، 21 آذر 1398

پند دزد                              تصویر                 چهار شنبه ، 20 آذر 1398

پندهای لقمان                    تصویر                 سه شنبه ، 19 آذر 1398

اراده                            تصویر                  دوشنبه ، 18 آذر 1398

پادشاه بی خرد                 تصویر                  یک شنبه ، 17 آذر 1398

پادشاه و پیشگو               تصویر                   شنبه ، 16 آذر 1398

پادشاه و وزیر                  تصویر                 پنج شنبه ، 14 آذر 1398

پایان نامه خرگوش            تصویر                 چهار شنبه ، 13 آذر 1398

پدر و پسر                        تصویر                 سه شنبه ، 12 آذر 1398

پسر بچه و پیانو                تصویر                 دو شنبه ، 11 آذر 1398

پسر غمگین                     تصویر                 یک شنبه ، 10 آذر 1398

چیزهای بدتر !!!                تصویر                شنبه ، 9 آذر 1398

پنجره های طلایی              تصویر                پنجشنبه ، 7 آذر 1398

پول ناهار                         تصویر                چهارشنبه ، 6 آذر 1398

پیپ استالین                       تصویر                سه شنبه ، 5 آذر 1398

پیرزن و خدا                      تصویر                دوشنبه ، 4 آذر 1398

پیرمرد بازنشسته                 تصویر               یکشنبه ، 3 آذر 1398

دندان ها                            تصویر                شنبه ، 25 آبان 1398

پیرمرد خردمند                    تصویر                پنج شنبه ،‌23 آبان 1398

مرد فقیر و بقال                   تصویر                چهارشنبه ،‌22 آبان 1398

پیشکش                             تصویر                سه شنبه ، 21 آبان 1398

فرزند باسواد چوپان             تصویر                 دو شنبه ، 20 آبان 1398

با وفا                               تصویر                یک شنبه ، 19 آبان 1398

باد آورده                           تصویر                پنج شنبه ، 16 آبان 1398

بادکنک فروش                      تصویر                سه شنبه ، 14 آبان 1398

بیکاری و اشتغال                  تصویر                یک شنبه ، 12 آبان 1398

مرا اهلی کن !!!                    تصویر               شنبه ، 11 آبان 1398

بی رحم                              تصویر               پنج شنبه ، 9 آبان 1398

پلیکان                                تصویر               چهارشنبه ، 8 آبان 1398

بوی نفرت                           تصویر               پنج شنبه ، 2 آبان 1398

مرد کناس                           تصویر                چهار شنبه ، 1 آبان 1398

بوسه                                 تصویر                سه شنبه ، 30 مهر 1398

بودا                                   تصویر                دوشنبه ، 29 مهر 1398

بهترین هدیه                       تصویر                یک شنبه ، 28 مهر 1398

بهترین قلب دنیا                   تصویر               پنج شنبه ، 25 مهر 1398

بهترین شمشیر زن                تصویر               چهار شنبه ، 24 مهر 1398

اندازه فاصله زانو                 تصویر               سه شنبه ، 23 مهر 1398

بندگی راستین                      تصویر               دوشنبه ، 22 مهر 1398

بلیط سیرک                         تصویر               شنبه ، 20 مهر 1398

بازرگان و انوشیروان             تصویر             پنج شنبه ، 18مهر 1398

دنبال من !!!                       تصویر              چهار شنبه ، 17 مهر 1398

برادر                               تصویر              سه شنبه ، 16 مهر 1398

آگهی ازدواج !!!                   تصویر             دوشنبه ، 15 مهر 1398

گردنت پیچیده                      تصویر              یک شنبه ، 14 مهر 1398

خیاط خروشچف                    تصویر              شنبه ، 13 مهر 1398

اوج قدرت                            تصویر             پنج شنبه ، 11 مهر 1398

درس بزرگ                           تصویر              چهارشنبه ، 10 مهر 1398

این نیز بگذرد ....                     تصویر              سه شنبه ، 9 مهر 1398

آب استخر                             تصویر              دو شنبه ، 8 مهر 1398

داروی جدید                           تصویر               یک شنبه ، 7 مهر 1398

دیدن خدا                               تصویر               شنبه ، 6 مهر 1398

اول رییس                             تصویر                پنج شنبه, 4 مهر 1398

ابراهیم و عزرائیل                    تصویر                پنج شنبه, 4 مهر 1398

ابوریحان بیرونی و مزدور           تصویر                سه شنبه, 2 مهر 1398

ابومسلم خراسانی                   تصویر                دو شنبه, 1 مهر 1398

شایستگان                             تصویر                یک شنبه, 31 شهریور 1398

اثبات عشق                            تصویر                شنبه, 30 شهریور 1398

ادیسون                                 تصویر               پنج شنبه, 28 شهریور 1398

خانم و آقای لطفی                    تصویر              چهار شنبه, 27 شهریور 1398

پیرمرد بیمار در انتظار پسرش      تصویر              سه شنبه, 26 شهریور 1398

پسر بچه و پیانو                       تصویر              یک شنبه, 17 شهریور 1398

ارتباط قلبی                             تصویر              یک شنبه, 17 شهریور 1398

ابلیس و فرعون                       تصویر               چهار شنبه, 13 شهریور 1398

گرانترین ابزار شیطان !!             تصویر              سه شنبه, 12 شهریور 1398

نشانت را نشانش بده!!             تصویر              دو شنبه, 11 شهریور 1398

بطری دارو                              تصویر              یک شنبه, 10 شهریور 1398

پادشاه و وزیر                          تصویر              یک شنبه, 10 شهریور 1398

تلفن و طلاق                           تصویر              یک شنبه, 10 شهریور 1398

عروسک های پیرزن                   تصویر             چهار شنبه, 6 شهریور 1398

قدرت عشق                             تصویر             سه شنبه, 5 شهریور 1398

آیا کارمندان خود را میشناسید؟   تصویر             دو شنبه, 4 شهریور 1398

مراقبت از شانس               تصویر                   یک شنبه, 3 شهریور 1398

قیمت کاسه                      تصویر                    شنبه, 2 شهریور 1398

پنجره بیمارستان                تصویر                   پنج شنبه, 31 مرداد 1398

عاشق دریای مواج              تصویر                   چهار شنبه, 30 مرداد 1398

داستانی از چرچیل             تصویر                   دو شنبه, 28 مرداد 1398

قضاوت !!!                        تصویر                   یک شنبه, 27 مرداد 1398

بزرگی عشق !!                   تصویر                   شنبه, 26 مرداد 1398

نگاه کج ، منار کج               تصویر                  پنج شنبه, 24 مرداد 1398

دزد باورها                         تصویر                  سه شنبه, 22 مرداد 1398

صدف                               تصویر                  یک شنبه, 20 مرداد 1398

شاگرد باهوش                    تصویر                  شنبه, 19 مرداد 1398

زن زیرک و مرموز                 تصویر                پنج شنبه, 17 مرداد 1398

قورباغه و مار                      تصویر               چهار شنبه, 16 مرداد 1398

زبیده و بهلول                      تصویر              سه شنبه, 15 مرداد 1398

بخشش کار هر کسی نیست   تصویر              دو شنبه, 14 مرداد 1398

قصه دو گنجشک                 تصویر              یک شنبه, 13 مرداد 1398

قهوه زندگی                        تصویر              یک شنبه, 13 مرداد 1398

بهای یک لیوان شیر              تصویر             پنج شنبه, 10 مرداد 1398

زبان اغراق آمیز                   تصویر                 سه شنبه, 8 مرداد 1398

خنده کودکان                     تصویر             دو شنبه, 7 مرداد 1398

گفتگوی شمع و کبریت         تصویر              یک شنبه, 6 مرداد 1398

حکایت دنیا                       تصویر              شنبه, 5 مرداد 1398

ارتباط قلبی                      مشاهده             جمعه, 4 مرداد 1398

پسرک و خدا                     مشاهده          جمعه, 4 مرداد 1398

مهمان ملا نصرالدین           تصویر             پنج شنبه, 3 مرداد 1398

کینه                                تصویر              چهار شنبه, 2 مرداد 1398