0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کلیه فرم ها و کاربرگهای مورد استفاده در حسابرسی                           دانلود

نحوه بکارگیری استاندارد 2100 حسابرسی داخلی -ماهیت و اهمیت کار                                            دانلود                   

نحوه بکارگیری استاندارد 2200 حسابرسی داخلی (برنامه ریزی کارها )                                            دانلود                

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات پیمانهای بلند مدت استاندارد حسابداری شماره 9 فرموله شده نشریه 150 سازمان حسابرسی        دانلود                   

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات حقوق ودستمزد فرموله شدن نشریه ۱۵۰سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی داخلی          دانلود                    

فلوچارت انجام کار حسابرسی وبازرسی قانونی توسط سازمان حسابرسی                                                                                    مشاهده               

امتیاز کنترل کیفیت سال 1396 موسسات حسابرسی که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است                                                              دانلود 

ساختار کلی استاندارد های حسابرسی را از اینجادانلود نمائید . 

دانلود کلیه استانداردهای حسابرسی در قالب فایل pdf را از اینجا دانلود نمائید .
استانداردهای کنترل کیفیت :

استاندارد حسابرسی 1 را از اینجا دانلود نمائید.(کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی )

اصول و مسئولیتهای کلی :
 • استاندارد حسابرسی 200 را از اینجا دانلود نمائید . (اهداف کلی حسابرس مستقل وانجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 210 را از اینجا دانلود نمائید . ( قرارداد حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 220 را از اینجا دانلود نمائید . (کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی)
 • استاندارد حسابرسی 230 را از اینجا دانلود نمائید . (مستندات حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 240 را از اینجا دانلود نمائید . (مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 250 را از اینجا دانلود نمائید . (ارزیابی رعایت قوانین و مقرراد در حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 260 را از اینجا دانلود نمائید. (اطلاع رسانی به ارکان راهبری)
 • استاندارد حسابرسی 265 را از اینجا دانلود نمائید . (اطلاع رسانی ضعفهای کنترل های داخلی به ارکان راهبری ومدیران اجرائی)

 

برآورد خطر و برخورد با خطرهای ارزیابی شده :
 • استاندارد حسابرسی 300 را از اینجا دانلود نمائید . (برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 315 را از اینجا دانلود نمائید . (تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن)
 • استاندارد حسابرسی 320 را از اینجا دانلود نمائید . ( اهمیت در برنامه ریزی واجرای عملیات حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 330 را از اینجا دانلود نمائید . (برخورد حسابرس با خطرهای ارزیابی شده)
 • استاندارد حسابرسی 450 را از اینجا دانلود نمائید.( ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی)
 •  

 

شواهد حسابرسی :
 • استاندارد حسابرسی 500 را از اینجا دانلود نمائید . (شواهد حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 501 را از اینجا دانلود نمائید. (شواهد حسابرسی - ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام )
 • استاندارد حسابرسی 505 را از اینجا دانلود نمائید . (تائیدیه های برون سازمانی)
 • استاندارد حسابرسی 510 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره )
 • استاندارد حسابرسی 520 را از اینجا دانلود نمائید . (شواهد حسابرسی - روشهای تحلیلی)
 • استاندارد حسابرسی 530 را از اینجا دانلود نمائید.(نمونه گیری در حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 540 را از اینجا دانلود نمائید.(حسابرسی برآوردهای حسابداری،شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه وموارد افشای مرتبط)
 • استاندارد حسابرسی 550 را از اینجا دانلود نمائید .( اشخاص وابسته)
 • استاندارد حسابرسی 560 را از اینجا دانلود نمائید.(رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 570 را از اینجا دانلود نمائید . ( تداوم فعالیت)
 • استاندارد حسابرسی 580 را از اینجا دانلود نمائید . (تائیدیه کتبی مدیران )
استفاده از خدمات دیگران :
 • استاندارد حسابرسی 610 را از اینجا دانلود نمائید . (استفاده از کار حسابرسان داخلی )
 • استاندارد حسابرسی 620 را از اینجا دانلود نمائید . (استفاده از نتایج کار کارشناسان )
 • استاندارد حسابرسی 600 را از اینجا دانلود نمائید . ( ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه-شامل کار حسابرسان بخش)

 

گزارشگری حسابرسی و نتایج نهایی :
 • استاندارد حسابرسی 700 را از اینجا دانلود نمائید .(گزارشگری نسبت به صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 705 را از اینجا دانلود نمائید . (اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل)
 • استاندارد حسابرسی 706 را از اینجا دانلود نمائید .(بندهای تاکید بر مطلب خاص وسایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل)
 • استاندارد حسابرسی 710 را از اینجا دانلود نمائید . (اطلاعات مقایسه ای)
 • استاندارد 720 حسابرسی را از اینجا دانلود نمائید .(سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده )
زمینه های تخصصی موارد خاص :
استاندارد حسابرسی 800 را از اینجا دانلود نمائید . (ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص)

استاندارد حسابرسی 805 را از اینجا دانلود نمائید . (ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی)

ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای حسابرسی :
استاندارد حسابرسی 1005 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک)

استاندارد حسابرسی 1007 را از اینجا دانلود نمائید. (ارتباطات با مدیریت )

استانداردهای بررسی اجمالی :
استاندارد حسابرسی 2400 را از اینجا دانلود نمائید . (بررسی اجمالی صورتهای مالی)

استاندارد حسابرسی 2410 را از اینجا دانلود نمائید . (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری)

استانداردهای خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی وبررسی اجمالی :
 • استاندارد حسابرسی 3400 را از اینجا دانلود نمائید . (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی)
استانداردهای خدمات مرتبط :
 • استاندارد حسابرسی 4400 را از اینجا دانلود نمائید . (اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی )
 • استاندارد حسابرسی 4410 را از اینجا دانلود نمائید.(تنظیم اطلاعات مالی )