0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

سیر تحولات استانداردهای حسابداری ✍دکتر ساسان مهرانی (فایل پاورپوینت)                          دانلود

استاندارد حسابداری از شماره 1 تا 41 در قالب PDF را از اینجا    دانلود  نمائید و در قالب word  را از اینجا دانلود نمائید .

استاندارد حسابداری شماره 1 را از اینجا دانلود نمائید . ( نحوه ارائه صورتهای مالی )

استاندارد حسابداری شماره 2 را از اینجا دانلود نمائید . (صورت جریان وجوه نقد )

استاندارد حسابداری شماره 3 را از اینجا دانلود نمائید . ( درآمد عملیاتی)

استاندارد حسابداری شماره 4 را از اینجا دانلود نمائید . ( ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی)

استاندارد حسابداری شماره 5 را از اینجا دانلود نمائید . ( رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه )

استاندارد حسابداری شماره 6 را از اینجا دانلود نمائید .(گزارش عملکرد مالی )

استاندارد حسابداری شماره 7 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه )

استاندارد حسابداری شماره 8 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابداری موجودی مواد و کالا )

استاندارد حسابداری شماره 9 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابداری پیمانهای بلندمدت)

استاندارد حسابداری شماره 10 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابداری کمکهای بلاعوض دولت)

استاندارد حسابداری شماره 11 را از اینجا دانلود نمائید . (داراییهای ثابت مشهود)

استاندارد حسابداری شماره 12 را از اینجا دانلود نمائید .(افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

استاندارد حسابداری شماره 13 را از اینجا دانلود نمائید . ( حسابداری مخارج تامین مالی )

استاندارد حسابداری شماره 14 را از اینجا دانلود نمائید . (نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری)

استاندارد حسابداری شماره 15 را از اینجا  دانلود نمائید . ( حسابداری سرمایه گذاریها )

استاندارد حسابداری شماره 16 را از اینجا دانلود نمائید . (آثار تغییر در نرخ ارز )

استاندارد حسابداری شماره 17 را از اینجا دانلود نمائید . (داراییهای نامشهود )

استاندارد حسابداری شماره 18 را از اینجا دانلود نمائید . (صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی )

استاندارد حسابداری شماره 19 را از اینجا دانلود نمائید . ( ترکیبهای تجاری )

استاندارد حسابداری شماره 20 را از اینجا دانلود نمائید .(سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته )

استاندارد حسابداری شماره 21 را از اینجا دانلود نمائید . ( حسابداری اجاره ها )

استاندارد حسابدرای شماره 22 را از اینجا دانلود نمائید . (گزارشگری مالی میان دوره ای )

استاندارد حسابداری شماره 23 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابداری مشارکتهای خاص )

استاندارد حسابداری شماره 24 را از اینجا دانلود نمائید . (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری )

استاندارد حسابداری شماره 25 را از اینجا دانلود نمائید . (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف )

استاندارد حسابداری شماره 26 را از اینجا دانلود نمائید . (فعالیتهای کشاورزی )

استاندارد حسابداری شماره 27 را از اینجا دانلود نمائید . (طرحهای مزایای بازنشستگی )

استاندارد حسابداری شماره 28 را از اینجا دانلود نمائید . ( فعالیتهای بیمه عمومی )

استاندارد حسابدرای شماره 29 را از اینجا دانلود نمائید . ( فعالیتهای ساخت املاک )

استاندارد حسابدرای شماره 30 را از اینجا دانلود نمائید . ( سود هر سهم )

استاندارد حسابدرای شماره 31 را از اینجا دانلود نمائید . ( داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده )

استاندارد حسابداری شماره 32 را از اینجا دانلود نمائید . ( کاهش ارزش دارائیها )

استاندارد حسابدرای شماره 33 را از اینجا دانلود نمائید. ( مزایای بازنشستگی کارکنان )

استاندارد حسابدرای شماره 34 را از اینجا دانلود نمائید . (رویه های حسابدرای ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات)

استاندارد حسابداری شماره 35 را از اینجا دانلود نمائید . (مالیات بر درآمد)

استاندارد حسابداری شماره 36 را از اینجا دانلود نمائید . (ابزارهای مالی : ارائه )

استاندارد حسابداری شماره 37 را از اینجا دانلود نمائید . ( ابزارهای مالی : افشا )

استاندارد حسابداری شماره 38 را از اینجا دانلود نمائید  ( ترکیبهای تجاری مصوب 1398)

استاندارد حسابداری شماره 39 را از اینجا دانلود نمائید (صورتهای مالی تلفیقی مصوب 1398)

استاندارد حسابداری شماره 40 را از اینجا دانلود نمائید (مشارکتها مصوب 1398)

استاندارد حسابداری شماره 41 را از اینجا دانلود نمائید (افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر مصوب 1398)