0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
ارزش افزوده

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سال 1400      دانلود 

اهم تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400    دانلود 

معافیت سوددریافتی سپرده اشخاص از بانکها و موسسات مالی طبق بخشنامه فوق    دانلود

فرآیند صدور گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل شد،بخشنامه 1398/06/11  دانلود

دستورالعمل شماره 200-12069 مواردی که تشخیص مالیات وعوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس صورت می گیرد و مواردی که موجب علی الراس نمی گردد  دانلود مهم مهم 

بخشنامه 269/5066/ص دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس دانلود مهم مهم مهم

بخشنامه شماره 267/1761/ص ارزش افزوده به هدایای محصولات فروش رفته دانلود 

قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود

مروری بر نرخ عوارض ومالیات ارزش افزوده از ابتدای اجراء طرح 1387/07/01  دانلود

شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دانلود 

معافیتها در قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود

راهنمای ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده دانلود

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده دانلود

واجدین شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دانلود

فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده دانلود

فرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی دانلود

فرم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی دانلود

وظایف وتکالیف قانونی مودیان مالیات برارزش افزوده دانلود

راهنمای تکمیل و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه دانلود

راهنمای کاربردی - عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده وتکالیف قانونی مودیان دانلود

راهنمای ترتیب تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود

راهنمای بکارگیری سامانه فروشگاهی دانلود

آشنایی با صدور صورتحساب های عمومی فروش کالا وارائه خدمات نمونه 1 مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود

آشنایی با صدور صورتحساب های عمومی فروش کالا و ارائه خدمات نمونه 2 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده دانلود

راهنمای آموزشی نحوه صدور صورتحساب دانلود

راهنمای استرداد اضافه مالیات وعوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده دانلود

راهنمای ثبت صندوق مکانیزه فروش دانلود

عوارض خروج از کشور وترتیبات پرداخت الکترونیکی آن از طریق کیوسک دانلود

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1 نسخه عمومی -ویژه کلیه بنگاههای فاقد عرضه سوخت و دخانیات دانلود

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 ویژه کلیه عرضه کنندگان عرضه سوخت دانلود

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3 ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی دانلود

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4 نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست) دانلود

اظهارنامه شماره گذاری خودرو نمونه 5 نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری ووانت دو کابین تولید داخل دانلود