0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

نحوه بکارگیری استاندارد 2100 حسابرسی داخلی -ماهیت و اهمیت کار                                            دانلود                   دوشنبه 6آبان 1398

نحوه بکارگیری استاندارد 2200 حسابرسی داخلی (برنامه ریزی کارها )                                            دانلود                شنبه 4 آبان 1398

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات پیمانهای بلند مدت استاندارد حسابداری شماره 9 فرموله شده نشریه 150 سازمان حسابرسی        دانلود                   دوشنبه 6 آبان 1398

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات حقوق ودستمزد فرموله شدن نشریه ۱۵۰سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی داخلی          دانلود                    شنبه 4 آبان 1398

فلوچارت انجام کار حسابرسی وبازرسی قانونی توسط سازمان حسابرسی                                                                                    مشاهده               شنبه 4 آبان 1398

امتیاز کنترل کیفیت سال 1396 موسسات حسابرسی که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است                                                              دانلود 

ساختار کلی استاندارد های حسابرسی را از اینجادانلود نمائید . 

دانلود کلیه استانداردهای حسابرسی در قالب فایل pdf را از اینجا دانلود نمائید .
استانداردهای کنترل کیفیت :

استاندارد حسابرسی 1 را از اینجا دانلود نمائید.(کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی )

اصول و مسئولیتهای کلی :
  • استاندارد حسابرسی 200 را از اینجا دانلود نمائید . (اهداف کلی حسابرس مستقل وانجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی)
  • استاندارد حسابرسی 210 را از اینجا دانلود نمائید . ( قرارداد حسابرسی)
  • استاندارد حسابرسی 220 را از اینجا دانلود نمائید . (کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی)
  • استاندارد حسابرسی 230 را از اینجا دانلود نمائید . (مستندات حسابرسی)
  • استاندارد حسابرسی 240 را از اینجا دانلود نمائید . (مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی)
  • استاندارد حسابرسی 250 را از اینجا