0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

نحوه بکارگیری استاندارد 2100 حسابرسی داخلی -ماهیت و اهمیت کار                                            دانلود                   دوشنبه 6آبان 1398

نحوه بکارگیری استاندارد 2200 حسابرسی داخلی (برنامه ریزی کارها )                                            دانلود                شنبه 4 آبان 1398

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات پیمانهای بلند مدت استاندارد حسابداری شماره 9 فرموله شده نشریه 150 سازمان حسابرسی        دانلود                   دوشنبه 6 آبان 1398

برنامه اکسل آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات حقوق ودستمزد فرموله شدن نشریه ۱۵۰سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی داخلی          دانلود                    شنبه 4 آبان 1398

فلوچارت انجام کار حسابرسی وبازرسی قانونی توسط سازمان حسابرسی                                                                                    مشاهده               شنبه 4 آبان 1398

امتیاز کنترل کیفیت سال 1396 موسسات حسابرسی که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است                                                              دانلود 

ساختار کلی استاندارد های حسابرسی را از اینجادانلود نمائید . 

دانلود کلیه استانداردهای حسابرسی در قالب فایل pdf را از اینجا دانلود نمائید .
استانداردهای کنترل کیفیت :

استاندارد حسابرسی 1 را از اینجا دانلود نمائید.(کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی )

اصول و مسئولیتهای کلی :
 • استاندارد حسابرسی 200 را از اینجا دانلود نمائید . (اهداف کلی حسابرس مستقل وانجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 210 را از اینجا دانلود نمائید . ( قرارداد حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 220 را از اینجا دانلود نمائید . (کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی)
 • استاندارد حسابرسی 230 را از اینجا دانلود نمائید . (مستندات حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 240 را از اینجا دانلود نمائید . (مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 250 را از اینجا دانلود نمائید . (ارزیابی رعایت قوانین و مقرراد در حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 260 را از اینجا دانلود نمائید. (اطلاع رسانی به ارکان راهبری)
 • استاندارد حسابرسی 265 را از اینجا دانلود نمائید . (اطلاع رسانی ضعفهای کنترل های داخلی به ارکان راهبری ومدیران اجرائی)

 

برآورد خطر و برخورد با خطرهای ارزیابی شده :
 • استاندارد حسابرسی 300 را از اینجا دانلود نمائید . (برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 315 را از اینجا دانلود نمائید . (تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن)
 • استاندارد حسابرسی 320 را از اینجا دانلود نمائید . ( اهمیت در برنامه ریزی واجرای عملیات حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 330 را از اینجا دانلود نمائید . (برخورد حسابرس با خطرهای ارزیابی شده)
 • استاندارد حسابرسی 450 را از اینجا دانلود نمائید.( ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی)
 •  

 

شواهد حسابرسی :
 • استاندارد حسابرسی 500 را از اینجا دانلود نمائید . (شواهد حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 501 را از اینجا دانلود نمائید. (شواهد حسابرسی - ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام )
 • استاندارد حسابرسی 505 را از اینجا دانلود نمائید . (تائیدیه های برون سازمانی)
 • استاندارد حسابرسی 510 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره )
 • استاندارد حسابرسی 520 را از اینجا دانلود نمائید . (شواهد حسابرسی - روشهای تحلیلی)
 • استاندارد حسابرسی 530 را از اینجا دانلود نمائید.(نمونه گیری در حسابرسی)
 • استاندارد حسابرسی 540 را از اینجا دانلود نمائید.(حسابرسی برآوردهای حسابداری،شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه وموارد افشای مرتبط)
 • استاندارد حسابرسی 550 را از اینجا دانلود نمائید .( اشخاص وابسته)
 • استاندارد حسابرسی 560 را از اینجا دانلود نمائید.(رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 570 را از اینجا دانلود نمائید . ( تداوم فعالیت)
 • استاندارد حسابرسی 580 را از اینجا دانلود نمائید . (تائیدیه کتبی مدیران )
استفاده از خدمات دیگران :
 • استاندارد حسابرسی 610 را از اینجا دانلود نمائید . (استفاده از کار حسابرسان داخلی )
 • استاندارد حسابرسی 620 را از اینجا دانلود نمائید . (استفاده از نتایج کار کارشناسان )
 • استاندارد حسابرسی 600 را از اینجا دانلود نمائید . ( ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه-شامل کار حسابرسان بخش)

 

گزارشگری حسابرسی و نتایج نهایی :
 • استاندارد حسابرسی 700 را از اینجا دانلود نمائید .(گزارشگری نسبت به صورتهای مالی)
 • استاندارد حسابرسی 705 را از اینجا دانلود نمائید . (اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل)
 • استاندارد حسابرسی 706 را از اینجا دانلود نمائید .(بندهای تاکید بر مطلب خاص وسایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل)
 • استاندارد حسابرسی 710 را از اینجا دانلود نمائید . (اطلاعات مقایسه ای)
 • استاندارد 720 حسابرسی را از اینجا دانلود نمائید .(سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده )
زمینه های تخصصی موارد خاص :
استاندارد حسابرسی 800 را از اینجا دانلود نمائید . (ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص)

استاندارد حسابرسی 805 را از اینجا دانلود نمائید . (ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی)

ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای حسابرسی :
استاندارد حسابرسی 1005 را از اینجا دانلود نمائید . (حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک)

استاندارد حسابرسی 1007 را از اینجا دانلود نمائید. (ارتباطات با مدیریت )

استانداردهای بررسی اجمالی :
استاندارد حسابرسی 2400 را از اینجا دانلود نمائید . (بررسی اجمالی صورتهای مالی)

استاندارد حسابرسی 2410 را از اینجا دانلود نمائید . (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری)

استانداردهای خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی وبررسی اجمالی :
 • استاندارد حسابرسی 3400 را از اینجا دانلود نمائید . (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی)
استانداردهای خدمات مرتبط :
 • استاندارد حسابرسی 4400 را از اینجا دانلود نمائید . (اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی )
 • استاندارد حسابرسی 4410 را از اینجا دانلود نمائید.(تنظیم اطلاعات مالی )